Aktif Ziyaretçi 1
Dün Tekil 11
Bugün Tekil 14
Toplam Tekil 39384
IP 34.231.21.83
 
 
 
 

NIGDE

Untitled Document
EKMEK İSRAFI HAKKINDA YAYINLANAN GENELGE
 
Başbakanlıktan: 
Konu : Ekmek israfını Önleme Kampanyası. 
GENELGE 
2013/3 
 
 
Toplumumuzun nimet bildiği ve kutsal bir değer atfettiği ekmekle ilgili üretim, tüketim, israf ve tüketici 
alışkanlıkları konularında; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 
Genel Müdürlüğü tarafından yurt çapında yaptırılan bir araştırmada; ülkemizde günde 6 milyon, yılda 2,1 milyar 
ekmeğin israf edildiği sonucu ortaya çıkmıştır. Söz konusu ekmek israfının bugünkü parasal karşılığı; 1,5 milyar TL 
olup bu rakam Hükümetimiz döneminde dünya sıralamasında ilk sıralarda olduğumuz un ihracatından elde ettiğimiz 
bir yıllık gelire eşdeğerdir. 
Bu üzücü sonuçlar; ekmek israfının önlenmesine yönelik tedbirlerin ivedilikle alınmasını gerekli kılmış, bu 
doğrultuda Hükümetimizce 17.01.2013 tarihinde “Ekmek Ġsrafını Önleme Kampanyası” başlatılmıştır. 
Kampanya ile israf konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması, israfın üretim ve tüketim aşamalarında 
önlenmesi, ekmeğin uygun yöntemler ile muhafazasının sağlanması, bayat veya ihtiyaç fazlası ekmeğin yine insan 
gıdası olarak değerlendirilmesi konularında toplumun bilinçlendirilmesi ve tam buğday ekmeği tüketiminin 
yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. 
Bu çerçevede; 
1. Kampanyanın toplumun tüm kesimlerine ulaşabilecek boyutta sürdürülebilmesi için bu kapsamda alınan 
tedbir ve yürütülen faaliyetlerin uygulama süreçleri ile sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla ilgili 
kuruluşlar arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili 
kuruluşu TMO Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir. 
2. Bakanlıklar, valilikler, belediyeler, üniversiteler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları; alacakları tedbirler ve 
yapacakları faaliyetlerle kampanyayı destekleyecekler, tüm yurtta etkin bir biçimde yürütülecek olan çalışmalarla 
israfın önlenmesi hususunda toplumsal bir bilinç ve farkındalık oluşturulmasına azami ölçüde katkıda bulunacaklardır. 
3. Kampanyanın amacına ulaşabilmesi için toplumun her kesimine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme 
faaliyetleri düzenlenecek; halkımız, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve meslek kuruluşları ile işbirliği yapılacaktır. 
4. Toplumun temelini oluşturan aile ve kadınların rolünü dikkate alan sosyal politikalar geliştirilecek, özellikle 
çocuklarımızın ve gençlerimizin kampanyaya katılmalarını özendiren projeler oluşturularak uygulamaya konulacaktır. 
5. Ġlgili kuruluşlar tarafından konuya ilişkin eğitim, seminer, panel, konferans ve toplantı gibi organizasyonlar 
tertiplenecek ve söz konusu etkinliklerde; araştırma sonuçlarına, ekmek israfının önlenmesine ve tam buğday ekmeği 
tüketiminin faydalarına ilişkin bilgiler verilecek ve bu kampanya kapsamında hazırlanacak kamu spotu, film ve 
animasyon gibi çalışmalar gösterilecektir. 
6. Bu kapsamda, bakanlık ve kuruluşlarca temin edilebilecek yazılı ve görsel malzemeler medya ve diğer 
iletişim araçları kullanılarak toplumun her kesimine ulaştırılmaya çalışılacak; özellikle gar, istasyon, durak, metro, 
havaalanı, kara yolu, liman, toplu taşıma araçları ve benzeri kamuya açık yerlerde yazılı ve görsel bilgilendirme 
çalışmaları yapılacaktır. 
7. Ġlgili bakanlık ve kurumlarca; ambalaj, gramaj, kalite, hijyen, üretim, dağıtım ve satış gibi konularda ekmek 
israfının önlenmesine ve tam buğday ekmeği tüketiminin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak mevzuat düzenlemeleri 
ile bu kapsamda gerekli denetimlerin yapılması sağlanacaktır. 
8. Ġnternet sitelerinde, www.ekmekisrafetme.com adresine link verilerek, orada yer alan “Türkiye’de Ekmek 
Ġsrafı Araştırması” sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya konulacak tedbir ve faaliyetlerin bu 
değerlendirmeler çerçevesinde planlanmasına önem verilecektir. 
9. Toplu tüketim yapılan kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan yemekhanelerde; menüye göre ekmek 
çıkarılması, ekmeğin ince dilimlenmiş olarak, paketli rol ekmeğin ise düşük gramajlı olarak sunulması, tam buğday 
ekmeği bulundurulmasının sağlanması ve tüketiminin yaygınlaştırılması amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır. 
10. Belediyeler ve il özel idarelerince ekmek fırınları düzenli olarak denetlenecek, gerekli sağlık ve mevzuat 
şartlarını sağlayamayan fırınların üretim yapmasına izin verilmemesi amacıyla Ġçişleri Bakanlığınca gerekli 
düzenlemeler yapılacaktır. 
11. Üretici ve tüketicileri teşvik edecek tedbirlerin alınması, ekmek üretim ve satış noktalarında istihdam 
edilen kişiler ile restoran, fırın, otel ve turizm sektörü çalışanlarının eğitilmesi için meslek odalarıyla işbirliği 
yapılması hususlarında; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca gerekli çalışmalar yapılacaktır. 
12. Sağlıklı beslenme de dâhil olmak üzere eğitici program, etkinlik ve yarışmalar düzenlenecek ve bu 
konuların temel eğitim ders müfredatı içerisine dâhil edilmesi için gerekli tedbirler Milli Eğitim Bakanlığınca 
alınacaktır. 13. Sağlıklı ve dengeli beslenme amacıyla tam buğday ekmeği tüketiminin teşvik edilmesi için toplum sağlığı 
alanında gerekli çalışmalar Sağlık Bakanlığınca yapılacaktır. 
14. Kampanya konularının; desteklenen ve kaynak aktarılan film ve tiyatro dâhil her türlü sahne sanatı 
senaryoları ve projelerde uygun bir şekilde işlenmesi, film ve projelere gizli veya açık spotlar yerleştirilmesi ve konu 
ile ilgili özel sektörün teşvik edilmesi için gerekli tedbirler Kültür ve Turizm Bakanlığınca alınacaktır. 
15. Kampanya konularıyla ilgili olarak halkı bilinçlendirme çalışmalarına Diyanet Ġşleri Başkanlığınca gerekli 
katkı sağlanacaktır. 
16. Televizyon ve radyo programlarında kampanyaya ilişkin kamu spotlarının yayınlanması amacıyla gerekli 
çalışmalar ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacaktır. 
Ekmek Ġsrafını Önleme Kampanyası, tam buğday ekmeğini yaygınlaştırma amacını da içine alacak şekilde, 
tüm kurum ve kuruluşlarca işbirliği içerisinde ve kararlılıkla yürütülerek takip edilecek, ekmeğin israf edilmemesi 
bilincinin tüm fertlerimiz için bir yaşam biçimi haline gelmesi özendirilecektir. 
Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra; halkımız, sivil toplum kuruluşları, memur, işçi ve işveren kuruluşları, 
meslek oda ve birlikleri, ulusal ve yerel basın ile özel sektörün, çok önemli bir insanlık görevi olan bu kampanyaya 
gönüllü olarak her türlü destek ve yardımı sağlayacaklarına inancımız tamdır. 
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim. 
 
 
 Recep Tayyip ERDOĞAN 
 Başbakan